<cite id="vvrbn"><video id="vvrbn"><menuitem id="vvrbn"></menuitem></video></cite>
<var id="vvrbn"><span id="vvrbn"><menuitem id="vvrbn"></menuitem></span></var>
<cite id="vvrbn"></cite>
<cite id="vvrbn"></cite>
<cite id="vvrbn"></cite>
<var id="vvrbn"><video id="vvrbn"></video></var>

The Power to Play

RTX STUDIO

TERAZ DODATKOWO
3 MIESI?CE US?UGI ADOBE
CREATIVE CLOUD

(O WARTO?CI 1174,74.Z?)

大香蕉久久热
Adobe Creative Cloud
GTC Washington D.C.

NAJWA?NIEJSZE WYDARZENIE ZWI?ZANE Z SI

Wybierz spo?ród ponad 600 eksperckich sesji GPU Technology Conference.

NOWE OPROGRAMOWANIE AKCELERUJE KONWERSACYJN? SI

Platforma NVIDIA TensorRT umo?liwia bardziej inteligent? i trafn? rozmow? pomi?dzy cz?owiekiem a SI w czasie rzeczywistym.

Sklep

RTX. It’s On.

Zestaw programistyczny Jetson Nano. Naucz si? tworzy? niesamowite aplikacje SI za jedyne 499,00 z?.

Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

GAMING

Ray tracing udoskonala najlepiej sprzedaj?c? si? gr? wszech czasów

Gaming z wysok? cz?stotliwo?ci? generowania klatek na sekund? nap?dzany przez GeForce.

Niewiarygodnie szybkie, ciche i wydajne. Ray tracing w czasie rzeczywistym oraz SI.

Zapewnia niesamowite wra?enia bez opó?nień, zacinania i rozchodzenia si? obrazu.

SI - Wiadomo?ci

Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

SI W Centrum Dany

Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.